در حال بارگزاری...

درباره ما

از حدود 60 سال پیش کارگاه نیمه صنعتی نشاسته با عنوان نشاسته امین در شرق اصفهان واقع در نزدیكی پل شهرستان به همت آقای محمد امینی )در خانواده امینی( بنیانگذاری گردید. که در ابتدا بدلیل تكنولوژی بسیار پائین و با ظرفیت محدود منحصرا نشاسته تولید می نمود.

پس از پایان جنگ تحمیلی و با ورود فرزندان خانواده امینی به فعالیت اقتصادی و اخذ موافقت اصولی به شماره 0426046 / 1307202 مورخ 22 / 10 / 1370 از وزارت صنایع جهت احداث یك واحد تولید نشاسته از گندم به نام آقایان حسین، سعید و مسعود امینی به ظرفیت ساالنه 2500 تن ، محل جدید کارخانه واقع در شهر گلدشت شهرستان نجف آباد اصفهان خریداری و اقدام به احداث کارخانه صنعتی نمودند که پس از تسطیح، آماده سازی زمین و احداث ساختمان تولید شماره یك ) خط نشاسته وگلوتن( اقدام به واردات ماشین آلات نموده و پس از نصب و اقدامات اولیه کارخانه پروانه بهره برداری به شماره 0426046 / 1307202 مورخ 26 / 03 / 1375 به نام آقایان حسین،سعید و مسعود امینی و با ظرفیت 1616 تن نشاسته و 172 تن گلوتن به بهره برداری رسید.

در 21 / 10 / 1376 شرکت نشاسته آردینه )سهامی خاص( با شماره ثبت 13510 در ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان به ثبت رسید و به استناد مجوز شماره 4818 / 1307202 / 04 مورخ 24 / 12 / 1384 با ظرفیت اسمی 10.000 تن نشاسته، 35000 تن گلوکز و 1500 تن گلوتن به بهره برداری رسید.

با بهینه سازی خط تولید و راه اندازی ماشین آلات خط تولید فیبر )سبوس گندم( فرآوری نشده پروانه بهره برداری به شماره 104 / 30682 / 1307202 مورخ 19 / 08 / 1388 صادر و بازیافت محصولات غیر فلزی به میزان 900 تن در سال به ظرفیت اسمی کارخانه افزوده شد.

Shape
Shape
Shape
Shape
Shape

00+

تولیدات

00+

محصولات قابل عرضه

00+

نیروی انسانی

00+

خدمات قابل ارائه

تاریخچه

شرکت نشاسته آردینه )سهامی خاص( به شناسه ملی 10260345264 در تاریخ 21 / 10 / 1376 به صورت شرکت سهامى خاص تاسیس شد و طى شماره ثبت 13510 مورخ 21 / 10 / 1376 در اداره ثبت شرکتها و مالكیت صنعتى اصفهان به ثبت رسید و متعاقبا از تاریخ 19 / 08 / 1388 شروع به بهرهبرداری نموده است. بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17 / 03 / 1400 موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر )حسابداران رسمی( به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی برای مدت یكسال انتخاب گردیده است. نشانی مرکز اصلى شرکت به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07 / 11 / 1396 از اصفهان به واحد ثبتی نجف آباد ،شهر گلدشت ، بلوار ابوذر، خیابان حافظ غربی کد پستی 8583179784 انتقال یافته و طی شماره 4397 به ثبت رسیده است.

Shape
Shape
Shape
Shape
Shape