در حال بارگزاری...

گواهینامه ها

گواهینامه HACCP یا سیستم کنترل نقطه بحرانی
۲۹ آذر ۱۴۰۱

گواهینامه HACCP یا سیستم کنترل نقطه بحرانی

گواهینامه HACCP یا سیستم کنترل نقطه بحرانی

اطلاعات بیشتر...
پروانه بهره برداری 1401
۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

پروانه بهره برداری 1401

پروانه بهره برداری 1401

اطلاعات بیشتر...
گواهی حلال 1402
۲۹ آذر ۱۴۰۱

گواهی حلال 1402

گواهی حلال 1402

اطلاعات بیشتر...
پروانه استاندارد نشاسته 1400
۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

پروانه استاندارد نشاسته 1400

پروانه استاندارد نشاسته 1400

اطلاعات بیشتر...
پروانه استاندارد تشویقی گلوکز 1400
۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

پروانه استاندارد تشویقی گلوکز 1400

پروانه استاندارد تشویقی گلوکز 1400

اطلاعات بیشتر...
پروانه استاندارد تشویقی گلوتن 1400
۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

پروانه استاندارد تشویقی گلوتن 1400

پروانه استاندارد تشویقی گلوتن 1400

اطلاعات بیشتر...