در حال بارگزاری...

طبقه بندی محصولات غذایی بر اساس روش فرآوری

طبقه بندی محصولات غذایی بر اساس روش فرآوری

طبقه بندی محصولات غذایی بر اساس روش فرآوری

در یك طبقه بندی کلی و بر اساس روش فراوری، صنعت غذا به طبقات زیر تقسیم می شود: