در حال بارگزاری...

طبقه بندی محصولات غذایی بر اساس شاخص سلامت

طبقه بندی محصولات غذایی بر اساس شاخص سلامت

طبقه بندی محصولات غذایی بر اساس شاخص سلامت

سلامت تغذیه به عنوان یكی از شاخص های سلامت جامعه در جوامع توسعه یافته مطرح میشود. به همین منظور پیشرفت تكنولوژی تولید در مسیر نیل به سمت محصولات سالم از اهمیت ویژهای برخوردار است. از همین رو طبقه بندی زیر بر اساس شاخص سلامت تغذیه ارائه میگردد.