در حال بارگزاری...

نشاسته چیست

نشاسته چیست

نشاسته چیست

نشاسته یك پلی ساکارید گیاهی ذخیره شده در ریشه ها، جوانه و دانه های گیاهان است. چنان چه تعداد واحدهای قند یا مونو ساکارید در یك کربوهیدرات بیش از 10 واحد باشد آن ترکیب قندی، پلی ساکارید نامیده می شود.

4چهار منبع عمده نشاسته عبارتند از: گندم، ذرت، سیب زمینی، برنج می باشد. نشاسته تجاری عمدتا از گندم و ذرت تهیه می شود . گندم مهمترین ماده اولیه در تولید نشاسته و صنایع جانبی آن محسوب می شود. به عنوان مثال میتوان گلوکز استحصال شده از شكست مولوکول نشاسته گندم به عنوان یكی از مهمترین فرآورده های جانبی نشاسته از گندم که سالیان درازی است مكمل شكر و قند در صنایع عظیم شیرینی و شكلات است نام برد .
گندم با نام علمی Triticum از مهمترین غلات است که جزو قوت غالب مردم جهان به شمار میرود . این گیاه در گونههای وحشی و اهلی موجود است. گندم از گیاهان گلدار تكلپهای یك ساله و تیره گندمیان و از خانواده گرامینهها است .

این محصول بیشترین مساحت زیر کشت محصولات غذایی را به خود اختصاص دادهاست. ) 220٫4 میلیون هكتار درسال 2014) تجارت جهانی گندم به تنهایی از مجموع تمام محصولات کشاورزی دیگر بیشتر است(. تقاضای جهانی این محصول به دلیل وجود پروتئینی به نام گلوتن در آن، که باعث خاصیت چسبندگی خمیر آن شده و ساخت محصولات فرآوری شده را تسهیل میکند، در حال افزایش است .