در حال بارگزاری...

چارت سازمانی

چارت سازمانی

چارت سازمانی

برای دستیابی به اهداف و مقاصد از پیش تعیینشده، وجود یك ساختار سازمانی متناسب با موضوع فعالیت شرکت امری ضروری و لازم است. درواقع ساختار سازمانی مناسب مهمترین ابزار برای موفقیت و تعالی سازمان است. آخرین نمودار سازمانی مصوب شرکت با امضای اعضای موظف هیئتمدیره ، در نمایه زیر قابل مشاهده می باشد.