در حال بارگزاری...

گلوتن استاندارد

گلوتن استاندارد

               مشخصات فيزيكو شيميائي گلوتن

Physico Chemical specification of vital gluten(707)

استاندارد4297

Standard 4297, 1rd revision

واحد

units

نتایج ازمون

Test results

شرح آزمون

Criterion

no

پودر کرم زرد رنگ و عاری از بو

Odor Less- Pale Yellow 

 

پودر کرم زرد رنگ

Pale Yellow Powder 

وضع ظاهری

Appearance

1

5/8-6/4

6.40-5.80 

  6.20 

پ.هاش

PH

2

حداکثر ۱۰ 

10.00 Max

gr/100

4.50

رطویت

humidity

3

حداقل 130(شکل پذیری بعداز30´)

130.00   Min 

gr/100 

4.50

جذب اب

Water Absorption

4

حداقل ۸۰

Min 80.00 

gr/100 80.00

 

(6.25)پروتیین ماده خشک

Protein (6.25) (Dry Matter)

 

5

حداکثر  

2.00Max

gr/100 1.05

خاکستر کل(ماده خشک)

Ash(Dry Matter) 

6

حداقل 

%95 زيرالك μ 250

Min %95 below 250 µ sieve       

حداكثر %25بالاي الك μ 180

Max %25 above 180 µ sieve                
Max %25 above 180 µ sieve                
  

 gr/100

180µ=24.95
↓250µ=85.14
 
 

دانه یندی

Granulation

7

 

صنایع غذایی

(ماکارونی-سوسیس و کالباس-همبرگر- نان وخوراک آبزیان) 

Food processing industries (macaroni-bread-hamburger-aquatics feed- sausage& salami ,bologna)

FOOD PROCESSING

Industries

End use

8

 

کیسه های ۲۵کیلوگرمی پلی اتیلن

Polyethylene 25 Kg 

کیسه های ۲۵ کیلوگرمی پلی اتیلنی

Polyethylene 25 Kg 

Packing

9
  • دسته بندی: محصولات
  • تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲
  • اشتراک گذاری: