در حال بارگزاری...

گلوکز ممتاز

گلوکز ممتاز

مشخصات فیزیکو شیمیایی گلوکز ممتاز (۷۰۷)

Physical & chemical Specification Of Liquid Glucose (707)        

روش مرجع

Standard

 

3851استاندراد 

Standard 3851

 

نتایج ازمون

Test results

شرح آزمون

Criterion

no

 5272 استاندارد ملی ایران 
ISIRI 5272
 
 5×104 2×102 شمارش كلي ميكروارگانيزم در گرم 

Total Count Agar/gr

1

9263 استاندارد ملی ایران 

ISIRI 9263

10 کمتر از ۱
<1
کلی فرم ها درگرم 

Coliforms/gr

2

2946 استاندارد ملی ایران
ISIRI 2946
 
منفی
Negative
 
منفی

Negative

اشرشیا کلی در گرم

Escherichia Coli/gr

3

10899 استاندارد ملی ایران 


ISIRI 10899
 

102 

10 کپک و مخمر در گرم

Moulds and Yeasts/gr 

4

 9432استاندارد ملی ایران 

ISIRI 9432

50 <10 كلستريديوم احیا کننده ی سوفیت در گرم

Clostridium Perfringens/gr

5

  • دسته بندی: محصولات
  • تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
  • اشتراک گذاری: